شعر تک چیست

شعر تک چیست.

شعر تک/
آخرش عشق ماند و دیگر هیچ
(تک یا کوتاه ترین قالب شعری جهان)
ШеъриТак

кӯтоҳтарин гӯнаи шеърӣ

شعر تک، قالب شعری ابداعی جناب محمدعلی رضاپور

شعرتک و تفاوت هایش با مصراعی از یک شعر
شعر تک، شعر کامل تک لَختی است. حال، این یک لَخت ممکن است به صورت مصراعی مشابه شعر سنتی و یا تکه ای مشابه شعر نو باشد و در کلّیّت مطلب – از آن جایی که در هیچیک از دو سبک سنتی و نو بطور کامل نمی گنجد- جزئی از سبک پیشرو به شمار می آید.
با این تعریف، تفاوت(های) شعر تک با مصراعی از یک شعر، تا حدودی مشخص شده است، با این حال برای توضیح بیش تر، تفاوت های شعر تک با قسمتی از يک شعر را در چند شماره، فهرست می کنیم:
در مصراع یا لَختی از هر شعری که در قالب یا گونه ی تک نباشد، آن تکه با
سایر قسمت های شعر در ارتباط است و در کل، یک مجموعه را تشکیل می دهند، اما شعر تک، با تک لَخت خود، تنها و شعری کامل است.
شعر تک اگرچه ممکن است به دلیل کوتاهی خود، شعر آسانی برای سرایش باشد،
با توجه به لزوم گنجاندن شعری کامل در یک لَخت، کاری سهل مُمتَنع یا آسان دشوار خواهد بود.
شعر سنتی را با مصراع هایی دارای وزن برابر عروضی و شعر نو نیمایی را دارای چندین مصراع واره با وزن های عروضی کوتاه و بلند و شعر سپید را بدون وزن عروضی می شناسند.
شعر تک، به هر یک از این شکل های سنتی و نو می تواند بیاید و از این نظر در تعریف هیچیک از دو سبک کلی شعر سنتی و نو بطور کامل نمی گنجد و در کلّیّت خود، جزئی از سبک شعری پیشرو به شمار می‌رود.

شعر تک – با توجه به تعریف فرا زَبانی خود
قابل استفاده در همه ی زبان هاست، در صورتی که سایر قالب های شعری معمولا تنها برای یک یا چند زبان، مناسب اند.
شعر تک – با توجه به تعریف خود بعنوان شعری تنها در یک لَخت – کوتاه ترین قالب یا گونه ی شعری در دنیاست.

#محمدعلی_رضاپور (#مهدی)

шеъриТАК

МуҳаммадалиРезопӯр

پست های مرتبط

پیام بگذارید